University Dormitory of Chiangrai Rajabhat University,
หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนักศึกษา

Uni-Dorm

Dormitory Network

Accommodation Service Office, Chiangrai Rajabhat University,
หอพักเครื่อข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหอพักเอกชนเที่เข้าร่วมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย

University House of Chiangrai Rajabhat University,
สวัสดิการห้องพักสำหรับบุคลกากร ภายในมหาวิทยาลัย

Uni-House

ติดต่อเรา สำนักงานบริการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Accommodation Service Office, Chiangrai Rajabhat University
เลขที่ 80 ม.9 ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5377-6273 หรือ 0-5377-6000 ต่อ 1402 โทรสาร 0-5377-6047

Accommodation Service Office

Arrow
Arrow
Slider

Accommodation Service Office. CRRU

icon1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

room-bead

รายชื่อหอพักเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เบอร์โทร, จำนวนห้องที่รองรับ, จำนวนห้องว่าง, สถานที่ตั้งบริเวณ

Accommodation Service Office. CRRU