June 27, 2017

แจ้งรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เนื่องด้วยสำนักงานบริการที่พักอาศัยรับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รอบ3) ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น นักศึกษาที่ต้องการแจ้งที่พักอาศัย สมัครหอพักในและสอบถามเกี่ยวกับหอพักในเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่จุดที่ 5
June 22, 2017

แจ้งจำนวน (ห้อง) หอพักเครือข่ายที่ว่างประจำเดือนมิถุนายน 2560

หมู่2 บ้านคึก – ป่าซาง ชายยามาโตะ    ว่าง   10 ห้อง ชายพลอยชมภู   ว่าง  15  ห้อง ชายคุณตา คุณยาย  ว่าง 3 ห้อง ชายธนณัฐ  ว่าง 20 ห้อง ชายศรีบุญเรือง ไม่ระบุ […]
June 15, 2017

กรณีนักศึกษาพักหอนอก/บ้านเช่า

กรณีนักศึกษาพักหอนอก / บ้านเช่า การพักหอนอกจะต้องเขียนคำร้องขออนุญาต โดยแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา/นักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา/นักศึกษา สำเนาสัญญาเช่าหอพัก สำเนาใบเสร็จค่ามัดจำหอพัก เอกสารครบสามารถนำมาส่งได้ที่สำนักงานบริการที่พักอาศัย (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ)
June 15, 2017

กรณีนักศึกษาเลือกพักบ้านกับบิดา/มารดา/ญาติ

กรณีนักศึกษาเลือกพักบ้านกับบิดา / มารดา / ญาติ การพักบ้านกับบิดามารดาหรือญาติจะต้องเขียนคำร้องขออนุญาต โดยแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา/นักศึกษา/ญาติ เพื่อแสดงลำดับความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของแต่ละบุคคล 2.สำเนาทะเบียนบ้านของของบิดา/มารดา/นักศึกษา/ญาติ เพื่อแสดงลำดับความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของแต่ละบุคคล 3.เอกสารครบนำมาส่งได้ที่สำนักงานบริการที่พักอาศัย (ตรงข้ามสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย) โทรศัพท์ 053-776273
June 14, 2017

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักเครือข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กำหนดนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหอพักเครือข่าย เพื่อให้การเข้าพักอาสัยในหอพักเครือข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพักเครือข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังต่อไปนี้  ให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักเครือข่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเข้าพักอยู่ในหอพักเครือข่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ในการทำสัญญาเช่าหอพักหรือการทำสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหอพัก นักศึกษาจะต้องให้ผู้ปกครองยินยอมเป็นหนังสือทุกครั้ง กรณีมีค่าประกันความเสียหายจะต้องไม่เกินราคาเช่าหรือตามสัญญา และจะได้รับเงินคืนต่อเมื่อผู้เช่าได้อยู่ครบตามกำหนดในสัญญา โดยผู้เช่าไม่ติดค้างค่าเช่า […]
May 29, 2017

ประกาศมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักในเครือข่าย

ประกาศมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักในเครือข่าย Click Here : Prakad Pee 1