เกี่ยวกับสำนักงานบริการที่พักอาศัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พักผ่อนสบาย ให้บริการประทับใจ

ย้อนกลับ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานบริการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้บริการงานด้านสวัสดิการห้องพักสำหรับบุคลกากร ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา และอีกทั้งยังมีภาระกิจดูแลความเป็นอยู่ และควบคุมสวัสดิการของนักศึกษาที่ใช้บริการหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานบริการที่พักอาศัย

ติดต่อเรา

สำนักงานบริการที่พักอาศัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. 0-5377-6273 สายภายใน 053-776000 ต่อ 1521 และ 1522
Fax. 0-5377-6047

ข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริการที่พักอาศัย

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Responsive image
นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Responsive image
นางจิรัชยา ศรีศักตยา
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา
Responsive image
นางสาวเกษร งามตา
ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา
Responsive image
นางสาววันธิดา สุขสันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการหอพัก
Responsive image
นายคำปัน เรือนคำ
พนักงานภาคสนาม
Responsive image
นายอนุรักษ์ จันทร์กอง
พนักงานภาคสนาม
Responsive image
นางจันทรา บั้งเงิน
แม่บ้าน
Responsive image
นางชูศรี ไชยล้อม
แม่บ้าน
Responsive image
นางปอนคำ สันธิ
แม่บ้าน
Responsive image
นางสิริภา ดีทา
แม่บ้าน
Responsive image
นางวิลัยพร ไชยล้อม
แม่บ้าน