รายชื่อหอพักที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ย้อนกลับ

รายชื่อหอพักเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 61 หอพัก

ลำดับ ชื่อหอพักเครือข่าย ประเภท : สถานะ
1 หอพักหญิง ทริปเปิลพี หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
2 หอพักหญิง ภูชมดาว หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
3 หอพักชาย PPSP หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
4 หอพักชาย ธนณัฐ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
5 หอพักหญิง อภิสรา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
6 หอพักหญิง เงินยวง หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
7 หอพักชาย ไทเสรีปาร์ค หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
8 หอพักชาย บ้านน้ำอุ่น หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
9 หอพักชาย ชยานีคอร์ท หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
10 หอพักหญิง เทียมจันทร์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
11 หอพักชาย จ่าพันธ์ศักดิ์2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
12 หอพักชาย แอลเอ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
13 หอพักชาย น้ำอินทร์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
14 หอพักหญิง อรวรรณ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
15 หอพักหญิง แฮปปี้โฮมคอร์ท หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
16 หอพักชาย รักษา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
17 หอพักหญิง ภัทรวดี หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
18 หอพักหญิง ณิชชาพัชร์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
19 หอพักหญิง ศุภาพร หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
20 หอพักหญิง สุดารัตน์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
21 หอพักหญิง รัตนาวดี 1 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
22 หอพักหญิง รัตนาวดี2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
23 หอพักชาย สองปั้น หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
24 หอพักหญิง วัฒนา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
25 หอพักหญิง วัฒนา 2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
26 หอพักหญิง บ้านฝ้าย หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
27 หอพักหญิง บ้านแสนสบาย หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
28 หอพักชาย พลอยชมภู หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
29 หอพักหญิง บุษราคัม หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
30 หอพักหญิง บุษราคัม 2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
31 หอพักชาย อภิญษยา1 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
32 หอพักชาย อภิญษยา2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
33 หอพักหญิง ศุภญา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
34 หอพักหญิง บ้าน235 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
35 หอพักหญิง สตรีศรีวรรณ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
36 หอพักชาย สุขสถิตย์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
37 หอพักหญิง จตุพร หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
38 หอพักหญิง ทิพากร หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
39 หอพักหญิง พีเจเพลส หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
40 หอพักหญิง แก้วตา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
41 หอพักชาย เพชรพลอย หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
42 หอพักหญิง สตรีวันทนีย์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
43 หอพักหญิง นิลักษณ์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
44 หอพักหญิง บ้านสวนนภา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
45 หอพักหญิง อัจจุดา หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
46 หอพักหญิง สมพร หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
47 หอพักชาย วิจักขณาภรณ์ 2 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
48 หอพักหญิง พชรวรรณ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
49 หอพักชาย ยามาโตะ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
50 หอพักหญิง เจริญรัตน์ 3 หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
51 หอพักหญิง พิศมัย หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
52 หอพักชาย มณีจันทร์สุข หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
53 หอพักหญิง อารีรัตน์ หอเครือข่าย : ให้บริการ ดูข้อมูล
54 หอพักหญิง UniHouse-Single หอพักบุคลากร : ให้บริการ ดูข้อมูล
55 หอพักหญิง UniHouse-Family หอพักบุคลากร : ให้บริการ ดูข้อมูล
56 หอพักหญิง Uni-dorm 1 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล
57 หอพักหญิง Uni-dorm 2 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล
58 หอพักหญิง Uni-dorm 3 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล
59 หอพักหญิง Uni-dorm 4 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล
60 หอพักหญิง Uni-dorm 5 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล
61 หอพักหญิง Uni-dorm 6 หอพักใน : ให้บริการ ดูข้อมูล