กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการให้มีการพ่นยาเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ให้แก่ นักศึกษาหอพักใน บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยใน Uni House ขอให้นักศึกษาหอพักในและบุคลากรร่วมป้องกันด้วยการดูแลตนเองและสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ นะครับ

ย้อนกลับ