ประชุมและรับมอบธงสัญลักษณ์หอพักเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการเข้าพักอาศัยหอพักเครือข่าย
May 31, 2018
การแจ้งที่พักอาศัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
June 20, 2018

ประชุมและรับมอบธงสัญลักษณ์หอพักเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุม 70 ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ เตรียมเปิดหอต้อนรับ นศ. เฟรชชี่ปี 61 พร้อมมอบธงการันตีมาตรฐานในทุกด้าน สร้างความอุ่นใจให้ผู้เข้าพัก : สำนักงานบริการที่พักอาศัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดประชุมหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบด้านการให้บริการที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพักในปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ จำนวน 70 แห่ง พร้อมทั้งมอบธงหอพักเครือข่ายฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมและผู้มอบธงฯ ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ มร.ชร. เริ่มดำเนินการหอพักเครือข่ายฯ มาตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญเรื่องที่พักของนักศึกษา เพื่อให้ได้พักในหอพักที่ได้มาตรฐานในทุกด้าน เป็นหอพักที่มีการแบ่งแยกเพศที่ชัดเจน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าของหอพัก ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ผู้เข้าพัก ปีการศึกษา 2561 หอพักเครือข่ายฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 70 แห่ง ใน 7 กลุ่มโซน แบ่งเป็นหอพักชาย 23 แห่ง และหอพักหญิง 47 แห่ง